De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Bijkomende voorwaarden - het internationale peloton, editie 2023

1. Deelnamevoorwaarden

Door in te schrijven voor het internationale peloton van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker 2023 ga je akkoord met volgende specifieke deelnamevoorwaarden, die aanvullend zijn op het reglement van de 1000 km: 

 •  Enerzijds 6000 euro ipv 5500 euro aan startgeld in te zamelen en te betalen aan Kom op tegen Kanker door het organiseren van geldinzamelingsacties of het werven van giften.
   
 •  Anderzijds volgende organisatiekosten te betalen aan Kom op tegen Kanker:
  • Verblijfskosten: 500 euro inclusief btw (verplicht voor elke deelnemer).
   • Deze kosten dekken 4 overnachtingen in een hotel in halfpension in driesterrenhotels (of equivalent), op basis van een dubbele bezetting van een tweepersoonskamer (twin of dubbele kamer) en 4 avondmaaltijden. Ook vegetarische maaltijden kunnen worden voorzien. Alcoholische dranken zijn niet inbegrepen in de prijs.
   • Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag van 150 euro inclusief btw gerekend. Het aantal eenpersoonskamers is beperkt. Ze worden daarom voorbehouden voor mensen die een gegronde (medische) reden hebben om voor een eenpersoonskamer te kiezen. De toewijziging van eenpersoonskamers gebeurt dus in overleg en op basis van beschikbaarheid.
     
  • Transport: 185 euro inclusief btw (optioneel). 
   • Deze kosten dekken het vervoer van de deelnemers op woensdag 17 mei 2023 (uurregeling nog exact te bepalen), en 1 fiets. Er wordt een bustransport ingelegd.
     
 • Elke deelnemer moet bovendien een medisch attest voorleggen. Dit is verplicht voor deelname aan een sportief evenement in Frankrijk. Het medisch attest moet ten laatste op 27 april 2023 in ons bezit zijn en mag maximum één jaar oud zijn bij de start van het evenement. Het medisch attest moet uitgereikt zijn door een sportarts die verbonden is aan de Vereniging voor Sport- en keuringsartsen. Indien er geen geldig medisch attest kan worden bezorgd, gelden de annulatievoorwaarden.
   
 • De deelnemer dient te zorgen voor een geldig identiteitsbewijs.
   

2. Betalingstermijnen

 • Organisatiekosten
  • Je inschrijving is pas definitief bij het betalen van een voorschot van 250 euro op de organisatiekosten. Dit voorschot moet ten laatste op 15 januari 2023 worden gestort op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker: BE73 7333 3333 3860. Gelieve in de vrije mededeling te noteren: 'Voorschot internationaal peloton + jouw voornaam en naam + actienummer'.
  • Het saldo van de deelnamekosten dient ten laatste op 31 maart 2023 op rekeningnummer BE73 7333 3333 3860 van Kom op tegen Kanker te staan. Gelieve in de vrije mededeling te noteren: 'Saldo internationaal peloton + jouw voornaam en naam + actienummer'.
    
 • Startgeld 
  • Het startgeld van 6000 euro dient te laatste op 27 april 2023 op rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 van Kom op tegen Kanker te staan.

   Indien de uiterste betalingsdata niet worden gerespecteerd, heeft de organisatie het recht dit als een annulering te beschouwen.
    

3. Annulatievoorwaarden

Een annulering dient schriftelijk (Koningsstraat 217, 1210 Sint-Joost-ten-Node) of per e-mail gericht te worden aan 1000km@komoptegenkanker.be.

Verblijfs- en transportkosten kunnen zonder kosten geannuleerd worden tot en met 31 maart 2023. Voorschotten die voor die datum werden betaald, zullen integraal worden teruggestort. Een annulering na 31 maart 2022 zal tot gevolg hebben dat er geen terugbetaling gebeurt door Kom op tegen Kanker. De deelnemer kan zich in dat geval enkel beroepen op de persoonlijke annulatieverzekering.
 

4. Verzekeringen

 • Het is belangrijk dat je een persoonlijke verzekering bij je ziekenfonds afsluit.
 • Het is ook aan te raden om een eigen reis- en bijstandsverzekering af te sluiten.
 • Alle deelnemers zijn daarnaast gedekt voor lichamelijke schade tijdens de reis en het hele evenement. Kom op tegen Kanker kan voor geen enkele schade, behoudens lichamelijke ongevallen zoals vermeld gestipuleerd, aangesproken worden.

De verzekering tegen lichamelijke ongevallen omvat:

 1. overlijden: 12.500 euro per slachtoffer, terugbetaling van de begrafeniskosten tot 620 euro;
 2. bestendige invaliditeit: maximum 25.000 euro per slachtoffer;
 3. tijdelijke ongeschiktheid: dagelijkse vergoeding van 12 euro, betaalbaar gedurende 1 jaar en enkel bij inkomsten- en loonverlies (dus niet voor kinderen);
 4. medische kosten: 6000 euro;
 5. schade aan goederen: 3000 euro (enkel schade aan kledij en externe prothesen en enkel in combinatie met medische kosten in gevolge een ongeval), geen vrijstelling.

Deelnemers worden verzekerd tijdens de activiteiten georganiseerd door Kom op tegen Kanker. 

 • Kosten voor repatriëring en annulatie zijn niet gedekt en dienen door de deelnemer zelf te worden verzekerd.
   
 • Dekking fietsen: de fietsen zijn verzekerd tijdens het transport dat Flanders Classics organiseert vanuit Vilvoorde naar Rennes. De verzekering heeft het recht om een aankoopbewijs en foto op te vragen bij geleden schade. Het merk en type van de fiets zijn verplicht op voorhand door te geven aan KotK voor 31 maart 2023, zo niet gelden de annulatie voorwaarden.


5. Programma

 • Het gedetailleerde programma en parcours worden in het voorjaar van 2023 ter beschikking gesteld op de website van de 1000 km. Deze gelden als informatie en zijn niet bindend.
 • De reisorganisator (Flanders Classics) draagt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van vertragingen.
 • De deelnemer die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde of voorgestelde route afwijkt of zich aan de begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet-genoten diensten.
   

6. Ontbinding en wijziging door de organisator

 • De bijzondere omstandigheden kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens het traject aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht.
 • Aanpassingen voor het vertrek kunnen inhouden dat van een andere vertrekplaats vertrokken wordt, dat met een ander vervoermiddel wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd ... Deze voorbeelden zijn niet limitatief. In een dergelijk geval verplicht de organisator zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken.
 • Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de organisator, zal de organisator een alternatief zoeken. De organisator neemt de uiteindelijke beslissing.
 • Bedoelde aanpassingen kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in het programma is aangegeven. De organisator is in dat geval verplicht de deelnemer alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van het evenement in stand houden.
   

7. Aansprakelijkheid van de organisator

 • De organisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals - maar niet beperkt tot - nieuwe en/of onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, ongevallen, stakingen, vertraging of annulering van vervoer, mechanische defecten, landverschuivingen, overstromingen, epidemieën, burgeroorlog, aanrandingen, overvallen, oorlog ... Extra vervoer- of verblijfkosten hiervan zijn bijgevolg voor rekening van de deelnemer. De reisorganisator zal zich schikken naar de richtlijnen die verstrekt worden door de WGO (Wereld Gezondheids Organisatie) voor wat betreft het al dan niet annuleren van een reis omwille van gezondheidsredenen en naar de richtlijnen verstrekt door de V.V.R. (Vereniging van Vlaamse Reisagenten) voor wat betreft het eventueel annuleren van een reis om veiligheidsredenen.
 • Kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden, defecten, routeveranderingen, mogelijke overboekingen bij maatschappijen wanneer deze eerst bevestigd waren, stakingen, oorlog … voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, wijzigingen van dienstregelingen of transportmiddel en bijgevolg onvoorzien waren, kunnen niet verhaald worden op de organisator.
 • Gezien het karakter van het evenement, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
 • De organisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan politieke onrust, oorlog, epidemieën, natuurrampen, schaarste, algemene staking ... Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 • De deelnemer dient te zorgen voor een geldig identiteitsbewijs.
   

8. Persoonsgegevens

 • Door het inschrijven op het event en de betaling van de deelnamekost verklaart de deelnemer zich akkoord dat zijn/haar gegevens zullen opgeslagen en bijgehouden worden.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat hij later op basis van deze gegevens kan worden geïnformeerd over gelijkaardige events met het oog op eventuele deelname.

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zet er zelf een op. Of neem deel aan het Plantjesweekend, de 100km-run of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal, biomedisch en preventie-onderzoek. Bekijk de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Ontdek onze beleidsvoorstellen en standpunten. En het waarom erachter. Bekijk ook wat we al hebben kunnen realiseren op dat vlak.