De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Reglement en voorwaarden voor deelname aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, editie 2023

VERTREK

Data: 4 opeenvolgende dagen in mei (Hemelvaartweekend)

Vertrekuur: wordt uiterlijk 2 weken voor het event bekendgemaakt. Last-minute wijzigingen zijn echter  mogelijk. De deelnemers worden hier uiterlijk 24 uur voordien van op de hoogte gesteld. We verwachten de deelnemer minstens een half uur voor de start op de startlocatie.  Het internationale peloton vertrekt woensdag 17 mei, timing wordt later meegedeeld.

Vertrekplaats: Grote Markt Mechelen of een nader te bepalen middagstad voor het nationale peloton. Het internationale peloton start in Rennes.

INSCHRIJVING

De inschrijvingen gaan van start na het einde van elke vorige editie en dienen geregistreerd te worden via de website van de 1000 km. De teamverantwoordelijke ontvangt na inschrijving een attest van deelname, waarmee hij/zij kan aantonen dat hij/zij als actievoerder geld inzamelt voor Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker en de districtscoördinator helpen het team graag mee om het startgeld bijeen te krijgen. Er wordt voor elk team een teampagina op www.de1000km.be toegewezen. Voor alle vragen kan elke teamverantwoordelijke steeds terecht op 1000km@komoptegenkanker.be.

VOORWAARDEN DEELNAME

Een teamtitularis die minstens 18 jaar is. Alle teamleden worden officieel erkend als actievoerders ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zij en eventuele andere leden van hun actiecomité gaan akkoord om:

1.     Enkel activiteiten te organiseren die passen binnen de waarden, filosofie en doelen van Kom op tegen Kanker.

2.     Kom op tegen Kanker informatie te bezorgen over de fondsenwervende activiteiten die ze organiseren. Dat kan door hun activiteit(en) aan te kondigen op hun teampagina op de1000km.be. Kom op tegen Kanker heeft het recht te vragen om een activiteit te wijzigen of te schrappen indien ze niet strookt met de waarden en doelen van Kom op tegen Kanker.

3.     Niet naar voren te treden als Kom op tegen Kanker, maar in eigen naam of als vereniging. Je neemt er kennis van dat het logo en de naam van Kom op tegen Kanker de exclusieve eigendom zijn van Kom op tegen Kanker en enkel mogen worden gebruikt op voorwaarde dat duidelijk wordt aangegeven (op promotiemateriaal en door vertoon op aanvraag van dit attest) dat het gaat om een actie voor Kom op tegen Kanker. Als actievoerder ‘zet je je in voor’, ‘organiseer je een actie ten voordele van’ Kom op tegen Kanker, doch treed je niet op als Kom op tegen Kanker.

4.     Fondsenwervende activiteiten op volledig onbezoldigde basis te organiseren. Je verbindt je ertoe geen opdrachten tegen vergoeding of bezoldiging toe te vertrouwen aan personeel in dienst, direct of indirect, behalve na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Kom op tegen Kanker.

5.     Erover te waken dat alle vrijwilligers die bij de activiteiten worden betrokken, alle voorzorgen nemen om ongevallen te voorkomen en dat ze geen daden stellen die gevaarlijk kunnen zijn. Kom op tegen Kanker voorziet voor zijn actievoerders in sommige gevallen een verzekering. In andere gevallen doe je er goed aan om zelf een verzekering te nemen. Alle info.

6.     De richtlijnen over aftrekbare giften stipt na te leven (i.k.v. artikel 104 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992). Giften zijn vanaf 40 euro per jaar fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat er geen tegenprestatie tegenover staat (bijv. deelname aan een activiteit, tombola, levering van een goed of dienst, promotionele aandacht …) en op voorwaarde dat het gestorte bedrag alleen van de donateur in kwestie komt, en niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling vertegenwoordigt. De gift moet rechtstreeks van de donateur aan Kom op tegen Kanker worden overgemaakt, zonder tussenkomst van derden. Meer info over het verschil tussen een actie en een gift.

7.     Het attest van officiële actievoerder onmiddellijk terug te bezorgen als Kom op tegen Kanker gebruik maakt van zijn exclusief recht om eenzijdig een einde te maken aan de samenwerking.

8.     Op de hoogte te zijn en ermee akkoord gaan dat Kom op tegen Kanker tijdens de 1000km sfeerbeelden kan maken. Deze beelden kunnen gebruikt worden in de communicatie van Kom op tegen Kanker. Wie liever niet in beeld komt, kan dat ter plaatse melden aan de fotograaf/cameramedewerker.

9.     Op de hoogte te zijn dat je je rechten m.b.t. persoonsgegevens – o.a. het corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang verlenen, zich verzetten tegen het gebruik, een beperking van gebruik vragen … - kunt raadplegen in het privacybeleid van Kom op tegen Kanker en ons hierover kunt contacteren via info@komoptegenkanker.be of 02 227 69 60. Kom op tegen Kanker garandeert dat persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn en met de nodige vertrouwelijkheid worden behandeld.

10.  Op de hoogte te zijn dat Kom op tegen Kanker tijdens de 1000km gebruik kan maken van technieken om hun precieze locatie te achterhalen. Je gaat akkoord dat Kom op tegen Kanker deze locatie realtime kan volgen (live tracking) en deze gegevens kan opnemen in een bestand, kan doorgeven aan derden of online kan publiceren (website, sociale media en mobiele applicaties).

11.  Deelnemers aan de 1000km dienen minimum 16 jaar te zijn of te worden in het jaar van deelname. Deelnemers die 16 of 17 jaar zijn of worden in het jaar van deelname, hebben toestemming nodig van hun ouders of wettelijke voogd om zich in te schrijven.

12.  Een team bestaat uit 1 tot 8 renners waarvan ieder op de hoogte is van het concept van de 8 lussen, waarbij de 125 km-rit door een en dezelfde renner wordt afgelegd aan de vooraf bepaalde snelheid.  De gegevens van iedere renner werden voor aanvang van het evenement correct en volledig aan de organisatie doorgegeven. Het internationale peloton bestaat uitsluitend uit solofietsers.

13. Ieder teamlid gaat ermee akkoord dat het zich zal houden aan de voorschriften die voor de 1000 km van toepassing zijn, waaronder o.a. het rijden in peloton, gepast materiaal en kledij, enz.

14. Tijdens de 1000 km een fietshelm te dragen en deel te nemen met een racefiets die goed onderhouden is.

STARTGELD

Elk team van de 1000 km dient voor deelname aan het evenement minstens 5.500 eur over te maken aan Kom op tegen Kanker. Elk team van het internationale peloton zamelt minstens 6000 euro in. 

Het startgeld dient volledig ten laatste drie weken voor de start van het event op de rekening van Kom op tegen Kanker te staan, met vermelding van het actienummer van het toegewezen attest.

Indien dit niet gebeurd is, zal deelname van het team geweigerd worden en zal een team uit de reservelijst in de plaats kunnen deelnemen. Indien van toepassing, zullen de gestorte gelden van het geweigerde team vallen onder de regeling van mogelijke overdrachten (hierna).

Indien in de periode van drie weken voor de start het team zijn deelname afzegt, zal het dit onmiddellijk melden aan de districtscoördinator en bepalen:

-        Welke gelden het team schenkt aan Kom op tegen Kanker ook al neemt het niet deel aan de 1000 km.

-        Welke gelden het team wenst over te dragen naar de editie van het volgende jaar. Er zal dan voor het restant de overdrachtsprocedure opgestart worden, rekening houdende met de regeling van de mogelijke overdrachten (hierna).

Bij deelname aan de eerste rit door een teamlid wordt het volledige startgeld overgedragen aan Kom op tegen Kanker. Vroegtijdige beëindiging van de 1000km geeft geen recht op een verminderd startgeld. 

Startgelden worden in geen geval terugbetaald.

Het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker voor de 1000 km: BE14 7331 9999 9983.

BEDRAGEN GESTORT BOVEN DEELNAMEGELD

Als de fondsenwerving van een team heel vlot verloopt, kan een tweede team aangevraagd worden zolang de inschrijvingen niet volzet zijn. Voor wat betreft eventuele bedragen ontvangen per team boven de genoemde startgelden:

A. Kan het team uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de deelname een aanvraag indienen om het overschot van maximaal 1 deelnamegeld over te dragen naar

- Ofwel voor een deelname aan de 1000km van het jaar nadien

- Ofwel voor een deelname* aan de 100km-run van het jaar nadien**

* In dit geval geldt het deelnamegeld van de 100km-run

**Om te kunnen overdragen tussen 1000km en 100km dienen beide teams te worden geleid door eenzelfde teamverantwoordelijke.

Kom op tegen Kanker zal het team laten weten uiterlijk 30 dagen later of de aanvraag al dan niet aanvaard werd. Eens aanvaard is deze overdracht definitief en niet meer omkeerbaar. De overdracht zal na het verstrijken van de deadline zichtbaar worden op de teampagina.

Indien na aftrek van een aanvaarde overdracht van 1 deelnamegeld er nog een saldo overblijft, wordt die blijvende overschot de facto als actiegeld ten voordele van Kom op tegen Kanker geregistreerd en kan die later niet meer aangewend worden als aanbetaling voor een of andere deelname.

Organisaties die meerdere teams inschrijven zullen qua overdrachtsmogelijkheden in hun geheel beoordeeld worden. Hier is het totaal overdraagbare bedrag: deelnamebedrag één team x aantal deelnemende teams van dezelfde organisatie van de afgelopen editie. Wanneer een organisatie zich opnieuw inschrijft met minder teams dan afgelopen editie, geldt het aantal deelnemende teams voor de nieuwe editie.

Het is mogelijk om reeds tijdens het innen van gelden voor een deelname aan de 1000 km gelden over te dragen voor een deelname aan de 100km-run. Voorwaarde is dat de aanvraag en goedkeuring hiertoe gebeurt ten laatste 4 weken voor het doorgaan van de 100km-run.

B.      Kan een overdracht maar éénmalig gebeuren. Bijgevolg zal een overdracht van jaar 1 naar jaar n+1 moeten ‘opgebruikt’ worden voor een deelname in jaar n+1. Elke verdere overdracht komende van gelden in jaar n kunnen niet verder overgedragen worden.

C.      Zullen overschotten waarvoor geen overdracht aangevraagd of toegekend werden, waarvoor een overdracht niet mogelijk was of niet tijdig ‘opgebruikt’ werden, als actiegelden ten voordele van Kom op tegen Kanker aangewend worden. Deze overschotten kunnen later niet meer aangewend worden als aanbetaling van een of andere deelname.

Ook een team dat niet kan deelnemen aan een editie, heeft het recht om het al ingezamelde bedrag max. één keer over te dragen volgens de bovenstaande regels.

INFORMATIE – OPVOLGING

Op geregelde tijdstippen zullen de teams per mail een Infoflits ontvangen met info over de actie.

Teamleiders zullen aangeschreven worden indien informatie dient aangevuld te worden in verband met het team.

Teampagina en acties aanmaken

Op de teampagina kan de teamleider zijn/haar voorstellen met een foto, een tekst en links maken naar sociale media, acties aankondigen én giften voor het team ontvangen. Redenen genoeg dus om je teampagina aan te vullen. In deze handleiding vind je alvast meer info.

Deel 1000km-avonturen van het team

Trainen voor een sportieve prestatie is zoveel leuker als ervoor wordt aangemoedigd en de vooruitgang en successen kunnen gedeeld worden. Foto’s en filmpjes in aanloop naar de 1000 km kunnen gerust op sociale media gepost worden. Ook Kom op tegen Kanker deelt de laatste nieuwtjes op Facebook.

Bestel gratis promotiemateriaal

Er kan nooit genoeg promotie gemaakt worden voor de acties van een team. Daarom is op de website ook een heleboel promotiemateriaal voorhanden dat kan besteld of geleend worden om de deelname van het team aan de 1000km nog meer in de kijker te zetten. Bestellen kan via de1000km.be/promotiemateriaal.

VERZEKERING

Kom op tegen Kanker verzekert elk teamlid tegen lichamelijke ongevallen tijdens de 1000 km en tijdens het traject van en naar de startplaats. Verlies of diefstal van goederen die toebehoren aan de teamleden zijn niet verzekerd.

AANSPRAKELIJKHEID

Elk teamlid neemt op eigen verantwoordelijkheid deel aan de 1000 km.

ACCOMODATIE

Elk teamlid staat zelf in voor, indien van toepassing, overnachting en transport naar en van de actie.

WAT DOET KOM OP TEGEN KANKER MET DEZE GELDEN?

De netto-opbrengst van de 1000 km gaat naar klinisch kankeronderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Bijvoorbeeld omdat er niet meteen een effect is op de verkoop. Zoals bij onderzoek naar nieuwe bestralingsstrategieën door het aanpassen van de frequentie en/of intensiteit van de bestraling, waarvoor niet meteen nieuwe toestellen nodig zijn. Of bij onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers, waar het aantal patiënten vaak te klein is om commercieel interessant te zijn.

JE MAG FIER ZIJN OP JE DEELNAME EN JE INSPANNINGEN ZOWEL FYSIEK ALS FINANCIEEL

Kom op tegen Kanker is zich ervan bewust dat zowel de gevraagde startgelden als de fysieke inspanningen van een deelname hoog zijn. Daar is bewust gekozen om de lat hoog te leggen. Het geld dat we inzamelen gaat naar kankeronderzoek. Daar is nog heel veel geld nodig. Het feit dat zo veel mensen zo’n grote inspanning willen doen, is ook een flinke steun in de rug voor de vele kankerpatiënten en hun naasten.

Elk team krijgt een persoonlijke webpagina waar het z’n geldinzamelingsacties kan bekendmaken. Op die pagina staat ook een steunknop. De pagina kun je via sociale media delen met je supporters en sponsors. Wie minstens 40 euro op jaarbasis stort aan Kom op tegen Kanker heeft recht op een fiscaal attest. Daarmee krijg je dus tot 45% terug van de fiscus. Opgelet: dat geldt enkel voor donaties zonder tegenprestatie, niet voor opbrengsten van acties!

We voorzien ook een toolkit voor geregistreerde teams, met gratis promotiemateriaal dat je kan bestellen/downloaden.

Elk team kan bovendien rekenen op de persoonlijke ondersteuning van een districtscoördinator (één per provincie).

Bekijk de pagina met heel wat inspiratie en alle informatie over onze ondersteuning.

DATUM INGANG VAN DIT REGLEMENT:

25 oktober 2021

Laatst aangepast op 14 oktober 2022.

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zet er zelf een op. Of neem deel aan het Plantjesweekend, de 100km-run of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal, biomedisch en preventie-onderzoek. Bekijk de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Ontdek onze beleidsvoorstellen en standpunten. En het waarom erachter. Bekijk ook wat we al hebben kunnen realiseren op dat vlak.