De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Voorwaarden voor deelname aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, editie 2020

Wij hebben een teamtitularis die minstens 18 jaar is en verbinden ons ertoe:

1. Enkel activiteiten te ontwikkelen, die conform zijn aan de basisbeginselen en doeleinden van Kom op tegen Kanker, waarvan wij verklaren kennis genomen te hebben, en die wij onderschrijven.

2. Elke activiteit afzonderlijk aan te kondigen op onze teampagina op www.1000km.be. Kom op tegen Kanker heeft het recht te vragen om een activiteit te wijzigen of te schrappen indien ze niet conform de basisbeginselen en doeleinden van Kom op tegen Kanker is.

3. Enkel met onze fietsers (die allen min. 16 jaar zijn in het jaar van deelname) deel te nemen aan het eigenlijke fietsevenement indien wij minstens vijfduizend vijhonderd euro per ingeschreven team hebben overgemaakt aan Kom op tegen Kanker uiterlijk twee weken voor de aanvang van het evenement.

4. De gelden of/en goederen die wij ontvangen ten voordele van Kom op tegen Kanker ten laatste één maand na ontvangst integraal over te schrijven op rekening BE14 7331 9999 9983 van Kom op tegen Kanker.

5. In het kader van fondsenwervingsacties niet naar voren te treden als Kom op tegen Kanker, maar in eigen naam of als vereniging. Wij nemen er kennis van dat het logo en de naam Kom op tegen Kanker de exclusieve eigendom zijn van Kom op tegen Kanker, en dat wij deze mogen gebruiken op voorwaarde dat we duidelijk aangeven (via duidelijke vermelding op ons materiaal en door vertoon op aanvraag van ons attest) dat wij actievoerder zijn voor Kom op tegen Kanker. De houders van het attest "zetten zich in voor", "organiseren een actie ten voordele van" Kom op tegen Kanker, doch treden niet op als Kom op tegen Kanker.

6. De activiteiten op volledig onbezoldigde basis te organiseren. Wij verbinden ons ertoe geen opdrachten tegen vergoeding of bezoldiging toe te vertrouwen aan personeel dat bij ons in dienst is, direct of indirect, behalve na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Kom op tegen Kanker.

7. Erover te waken dat alle vrijwilligers die bij de activiteiten worden betrokken alle voorzorgen nemen om ongevallen te voorkomen en dat ze geen daden stellen die enig gevaar opleveren. Wij nemen er insgelijks akte van dat Kom op tegen Kanker niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

8. Om de richtlijnen inzake aftrekbare giften (in het kader van artikel 104 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992) stipt na te leven. Giften zijn aftrekbaar vanaf € 40,00 op jaarbasis als ze geheel om niet zijn gedaan (er geen enkel voordeel mee gemoeid is) en ze mogen geheel noch gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst betreffen. Om aanleiding te kunnen geven tot het uitreiken van een attest, moet een gift rechtstreeks van de donateur aan Kom op tegen Kanker worden overgemaakt, zonder de tussenkomsten van derden. Er kunnen in geen geval attesten worden uitgereikt op basis van lijsten die worden opgemaakt en overgemaakt aan Kom op tegen Kanker. Dat soort lijsten, schenkerslijsten genoemd, wordt sinds 1 januari 1996 niet meer aanvaard.

9. Om het attest van officiële deelnemer onmiddellijk terug te bezorgen als Kom op tegen Kanker via een aangetekend schrijven gebruikmaakt van zijn exclusief recht om eenzijdig een einde te maken aan de samenwerking.

10. Op de hoogte te zijn dat er tijdens het evenement sfeerbeelden (foto’s/video’s) worden gemaakt. Deze beelden kunnen gebruikt worden in de communicatie van Kom op tegen Kanker over de 1000km. Kom je liever niet in beeld? Meld het dan aan de fotograaf/cameramedewerker.

11. Ons bekend te verklaren met het feit dat wij onze rechten m.b.t. persoonsgegevens – waaronder de mogelijkheid tot corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang verlenen, zich verzetten tegen het gebruik, beperking van de gegevens vragen ... – kunnen raadplegen in het privacybeleid en dat wij Kom op tegen Kanker kunnen contacteren via info@komoptegenkanker.be of 02 227 69 60.

12. Ons bekend te verklaren met het feit dat er kan worden gebruik gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder moment onze precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname. Wij verlenen de toestemming aan Kom op tegen Kanker onze locatie onvertraagd te volgen (via live tracking) zoals hierboven omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via sociale media en via mobiele applicaties.

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.