De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Voorwaarden voor deelname aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, editie 2022

Hieronder vind je de deelnamevoorwaarden voor de nationale pelotons van de 1000 km. Registreerde je je voor het intranationale peloton? Lees dan de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden voor het intranationale peloton.
 

Deelnemers aan de 1000 km hebben een teamtitularis die minstens 18 jaar is. Alle teamleden worden officieel erkend als actievoerders ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zij en eventuele andere leden van hun actiecomité gaan akkoord om:

1.     Enkel activiteiten te organiseren die passen binnen de waarden, filosofie en doelen van Kom op tegen Kanker.

2.    Kom op tegen Kanker informatie te bezorgen over de fondsenwervende activiteiten die ze organiseren. Dat kan door hun activiteit(en) aan te kondigen op hun teampagina op de1000km.be. Kom op tegen Kanker heeft het recht te vragen om een activiteit te wijzigen of te schrappen indien ze niet strookt met de waarden en doelen van Kom op tegen Kanker.

3.     Niet naar voren te treden als Kom op tegen Kanker, maar in eigen naam of als vereniging. Je neemt er kennis van dat het logo en de naam van Kom op tegen Kanker de exclusieve eigendom zijn van Kom op tegen Kanker en enkel mogen worden gebruikt op voorwaarde dat duidelijk wordt aangegeven (op promotiemateriaal en door vertoon op aanvraag van dit attest) dat het gaat om een actie voor Kom op tegen Kanker. Als actievoerder ‘zet je je in voor’, ‘organiseer je een actie ten voordele van’ Kom op tegen Kanker, doch treed je niet op als Kom op tegen Kanker.

4.     Fondsenwervende activiteiten op volledig onbezoldigde basis te organiseren. Je verbindt je ertoe geen opdrachten tegen vergoeding of bezoldiging toe te vertrouwen aan personeel in dienst, direct of indirect, behalve na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Kom op tegen Kanker.

5.     Erover te waken dat alle vrijwilligers die bij de activiteiten worden betrokken, alle voorzorgen nemen om ongevallen te voorkomen en dat ze geen daden stellen die gevaarlijk kunnen zijn. Kom op tegen Kanker voorziet voor zijn actievoerders in sommige gevallen een verzekering. In andere gevallen doe je er goed aan om zelf een verzekering te nemen. Alle info: komoptegenkanker.be/goed-verzekerd-actievoeren.

6.     De richtlijnen over aftrekbare giften stipt na te leven (i.k.v. artikel 104 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992). Giften zijn vanaf 40 euro per jaar fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat er geen tegenprestatie tegenover staat (bijv. deelname aan een activiteit, tombola, levering van een goed of dienst, promotionele aandacht …) en op voorwaarde dat het gestorte bedrag alleen van de donateur in kwestie komt, en niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling vertegenwoordigt. De gift moet rechtstreeks van de donateur aan Kom op tegen Kanker worden overgemaakt, zonder tussenkomst van derden. Meer info over het verschil tussen een actie en een gift: komoptegenkanker.be/veelgestelde-vragen.

7.     Het attest van officiële actievoerder onmiddellijk terug te bezorgen als Kom op tegen Kanker gebruik maakt van zijn exclusief recht om eenzijdig een einde te maken aan de samenwerking.

8.     Op de hoogte te zijn dat Kom op tegen Kanker tijdens de 1000 km sfeerbeelden kan maken. Deze beelden kunnen worden gebruikt in de communicatie van Kom op tegen Kanker. Wie liever niet in beeld komt, kan dat ter plaatse melden aan de fotograaf/cameramedewerker.

9.     Op de hoogte te zijn dat je je rechten m.b.t. persoonsgegevens – o.a. het corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang verlenen, zich verzetten tegen het gebruik, een beperking van gebruik vragen … - kunt raadplegen in het privacybeleid van Kom op tegen Kanker en ons hierover kunt contacteren via info@komoptegenkanker.be of 02 227 69 60. Kom op tegen Kanker garandeert dat persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn en met de nodige vertrouwelijkheid worden behandeld.

10.  Op de hoogte te zijn dat Kom op tegen Kanker tijdens de 1000 km gebruik kan maken van technieken om hun precieze locatie te achterhalen, via een chip verwerkt in het deelnamebewijs. Je gaat akkoord dat Kom op tegen Kanker deze locatie realtime kan volgen (live tracking) en deze gegevens kan opnemen in een bestand, kan doorgeven aan derden of online kan publiceren (website, sociale media en mobiele applicaties).

11.  Deelnemers aan de 1000 km dienen minimaal 16 jaar te zijn of te worden in het jaar van deelname. Deelnemers die 16 of 17 jaar zijn of worden in het jaar van deelname, hebben toestemming nodig van hun ouders of wettelijke voogd om zich in te schrijven.

12.  Deelnemers aan de 1000 km in de nationale pelotons dienen minimaal 5500 euro per ingeschreven team over te maken aan Kom op tegen Kanker. Voor deelnemers van het intranationale peloton bedraagt het startgeld 6000 euro. Het startgeld dient ten laatste twee weken voor de start van het event op de rekening van Kom op tegen Kanker te staan, met vermelding van het actienummer van dit attest.

13.  Deelnemers aan de 1000 km die extra geld inzamelen bovenop het gevraagde startbedrag, kunnen dat geld eenmalig overgedragen naar de volgende editie. Ook een team dat toch niet kan deelnemen, heeft het recht om het al ingezamelde bedrag max. één keer over te dragen naar de volgende editie.

Het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker voor de 1000 km: BE14 7331 9999 9983

14.  Tijdens de 1000 km een fietshelm te dragen en deel te nemen met een racefiets die goed onderhouden is.

 

 

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zet er zelf een op. Of neem deel aan het Plantjesweekend, de 100km-run of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal, biomedisch en preventie-onderzoek. Bekijk de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Ontdek onze beleidsvoorstellen en standpunten. En het waarom erachter. Bekijk ook wat we al hebben kunnen realiseren op dat vlak.